TYCHY, 26 III - 17 IV 2011
KONKURS FESTIWALOWY
Wybieramy Najlepszy Reportaż z Festiwalu

 

 

1299580069_journalists[1].gifOrganizator 3.edycji Best Festiwalu Filmowego - Best Centrum Języków Obcych oraz Twoje Tychy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszy reportaż z festiwalu. Konkurs jest w szczególności skierowany do młodych adeptów sztuki dziennikarskiej oraz fotografii – studentów kierunków humanistycznych oraz  licealistów.

 

Uczestnicy mogą zaprezentować swoje dokonania w czterech kategoriach:

 

I reportaż prasowy

- Objętość prac pisemnych  nie może przekroczyć 5  tys. znaków ze spacjami. Do pracy może zostać dołączony materiał ilustracyjny. Prace konkursowe powinny być dostarczone w  w formie wydruku oraz dołączonego zapisu elektronicznego (na płytach CD lub DVD).

II fotoreportaż

- Fotoreportaże powinny składać się z maksymalnie 10 zdjęć. Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 2560x1920. Prace należy składać w wersji papierowej (zdjęcia w formacie A4) oraz elektronicznej (format JPG) na płytach CD.

III video reportaż

- Prace w postaci 5-minutowych filmów nakręconych telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub innym dostępnym urządzeniem należy wysłać na podany adres (jeżeli nieprzekraczają 5M) lub dostarczyć na płycie CD (jeżeli mają większą pojemność).

IV reportaż dźwiękowy

Reportaże dźwiękowe  nie mogą przekraczać 10 minut. Powinny być zapisane na płycie CD-ROM lub DVD w formacie pliku WAV lub MP3.

 

 

DO WYGRANIA

 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 300 zł. Dodtkowo przyznane zostaną  wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Najlepszy reportaż prasowy oraz fotoreportaż opublikowane zostaną w tygodniku Twoje Tychy. Zwycięskie prace w kategoriach video reportaż oraz reportaż dźwiękowy umieszczone zostaną w portalu tychy.pl. Wszystkie nagrodzone prace opublikowane dodatkowo zostaną na oficjalnej stronie festiwalu www.bestfestiwal.pl

 

Prace konkursowe należy wysłać na adres festiwal@bestcentrum.pl lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu BEST CJO w Tychach do dnia 7. maja 2011r.

 

 

Reportaż to żywy opis zdarzeń i faktów znanych autorowi z bezpośredniej obserwacji. Uczestnicząc w BEST Festiwalu autor reportażu powinien uchwycić i utrwalić klimat chwil spędzonych w kinie. Reportażysta to obserwator. Do tworzenia inspirują go reakcje festiwalowej publiczności czy wzruszająca scena w festiwalowym filmie. Dlatego właśnie organizatorzy nie narzucają tematu.  Sześć dni BEST Festiwalu  - ile to festiwalowych opowieści do opowiedzenia ?

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY REPORTAŻ Z 3.EDYCJI BEST FESTIWALU FILMOWEGO KINO BESTajemnic 2011. 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy reportaż z  III edycji BEST Festiwalu Filmowego Kino BESTajemnic 2011 – zwanym dalej, Festiwalem.

2. Organizatorem Konkursu jest PHU BEST centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Kopernika 1B - zwanym dalej, Organizatorem.

 

§ 2. Przebieg Konkursu

1. Termin składnia prac konkursowych mija 07 maja 2011r. Prace konkursowe należy dostarczyć na płycie CD oraz w formie wydruku w przypadku reportaży prasowych oraz fotoreportaży do siedziby Organizatora lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: festiwal@bestcentrum.pl

2. Wraz z dostarczeniem pracy konkursowej należy wypełnić i podpisać Kartę uczestnictwa w konkursie dostępną na www.bestfestiwal.pl (plik do pobrania poniżej). W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w Konkursie musi podpisać pełnoletni opiekun wypełniając oświadczenie znajdujące się wraz z Kartą uczestnictwa na www.bestfestiwal.pl (plik do pobrania poniżej).

3. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trzecim tygodniu maja 2011r. na www.bestfestiwal.pl

 

§ 3. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs dostępny dla wszystkich uczestników Festiwalu, w szczególności studentów kierunków humanistycznych oraz licealistów. Osoby niepełnoletnie przystępujące do Konkursu muszą mieć zgodę pełnoletniego opiekuna, który jednocześnie reprezentuje autora filmu w zakresie autorskich praw majątkowych do filmu

2. Warunkiem przyjęcia pracy konkursowej do selekcji jest dołączenie wypełnionej Karty uczestnictwa w Konkursie a w przypadku osób niepełnoletnich, zgody opiekuna.

3. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do nadesłania jednej pracy konkursowej w każdej kategorii.

4. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na udział w Konkursie;
 • akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu;
 • zgodą na publikowanie swojego imienia i nazwiska na łamach serwisu www.bestfestiwal.pl oraz w materiałach rekalmowych Festiwalu, Organizatora i partnerów Festiwalu w przypadku kwalifikacji do Konkursu oraz wrazie zdobycia nagrody;
 • wyrażeniem zgody na upublicznienie pracy konkursowej przez Organizatora.

5. Decyzję o dopuszczeniu pracy konkursowej do Konkursu oraz decyzję o wygranej  podejmuje Jury wyznaczone przez Organizatora.

 

§ 4. Parametry i wymagania

1. Reportaż prasowy:

- Objętość prac pisemnych  nie może przekroczyć 5  tys. znaków ze spacjami.

- Do pracy może zostać dołączony materiał ilustracyjny.

- Prace konkursowe powinny być dostarczone w  w formie wydruku oraz dołączonego zapisu elektronicznego (na płytach CD lub DVD).

2. Fotoreportaż:

- Fotoreportaże powinny składać się z maksymalnie 10 zdjęć.

- Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 2560x1920.

- Prace należy składać w wersji papierowej (zdjęcia w formacie A4) oraz elektronicznej (format JPG) na płytach CD.

3. Video reportaż:

 - Długość nadesłanego reportażu nie powinna przekroczyć 5 min.

 - Plik można wysyłać zapisane  na CD w jednym z poniższych formatów:

 • .WMV (Windows Media Video)
 • .3GP (cell phones)
 • .AVI (windows)
 • .MOV (mac)
 • .MP4 (ipod/psp)
 • .MPEG
 • .FLV (adobe flash)

- Filmy konkursowe można nagrywać dowolną techniką, za pomocą telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego bądź dowolnej kamery.

 

4. Reportaż dźwiękowy:

- Reportaże dźwiękowe  nie mogą przekraczać 10 minut.

- Reportaże należy zapisać na płycie CD-ROM lub DVD w formacie pliku WAV lub MP3.

 

 

§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu zgłaszając film do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanego reportażu i dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych także ścieżki dźwiękowej w przypadku video reportażu i reportażu dźwiękowego.

2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej i przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich  praw majątkowych oraz praw pokrewnych do pracy konkursowej.

3. Licencja ta:

a) upoważnia do korzystania z pracy konkursowej przez okres 25 lat;

b) upoważnia do korzystania z pracy konkursowej na obszarze całego świata na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności obejmuje : utrwalanie i zwielokrotnianie, rozpowszechnianie  (publiczne wykonanie, w sieci Internet, a także inne publiczne udostępnianie  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

c)  upoważnia do korzystania z pracy konkursowej do celów marketingowych zarówno Festiwalu (w tym podczas jego kolejnych edycji), jak również Organizatora oraz partnerów Festiwalu.

4. Uczestnik Konkursu podpisując kartę uczestnictwa w Konkursie oświadcza, że:

a) osoby występujące w pracach konkursowych brały w nich udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na udział i emisję  w ramach Konkursu oraz stwierdziły, że emisja i udział w konkursie nie naruszy ich dóbr osobistych;

b) żadne osoby trzecie nie wystąpią z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji;

c) w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku  zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz w całości zaspokoi roszczenia osób trzecich.

 

§ 6. Nagrody

1. Główną nagrodą w Konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 300 PLN przyznana w każdej z kategorii.

 

2. Jury przyzna takze wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

3. Zwycięskie reportaż prasowy i fotoreportaż zostaną opublikowane w tygodniku Twoje Tychy

4. Zwycięski video reportaż oraz reportaż dźwiękowy zostaną opiblikowane na portalu tychy.pl

5. Wszystkie zwycieskie prace konkursowe  zostaną opublikowane na oficjalnej stronie festiwalu www.bestfestiwal.pl

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych do celów reklamy, dokumentacji i popularyzacji Festiwalu.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej do udziału w powyższym Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu. 

3.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywania danych osobowych przez Organizatora w przebiegu konkursu a także na publikowania wyników konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują zapisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa autorskiego.

Pliki do pobrania:
E-MAIL:
HASŁO:
Nie masz konta? zarejestuj się »
Zapomniałeś hasła? kliknij »

best2011-04-16 13:04:00

W naszej dogrywce festiwalowej dwa podwójne...

best2011-04-15 19:04:30

Bilety ważne są tylko na projekcje...

best2011-04-15 19:04:00

Bilety można odebrać w Best CJO w Tychach,...

best2011-04-15 19:04:20

A oto osoby, które wygrały podwójne...

best2011-04-15 19:04:49

Oto list aosób, które wygrały podwójne...