TYCHY, 19 III - 11 IV 2010
RUSZ KOMÓRKĄ
Festiwalowy Konkurs na najlepszy 5-minutowy film nagrany telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym!

 

1266055719_cameraphone.jpg

Organizatorzy BEST FESTIWALU FILMOWEGO mają przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w kolejnym festiwalowym KONKURSIE!!

 

 

Tym razem zapraszamy na:

 

"RUSZ KOMÓRKĄ" - KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ INTERPRETCJĘ SCENY Z WYBRANEGO FILMU PREZENTOWANEGO PODCZAS BEST FESTIWALU FILMOWEGO "KINO BESTajemnic" 2010.

 

Prace w postaci 5-minutowych filmów nakręconych telefonem komórkowym, aparatem cyfrowym lub innym dostępnym urządzeniem należy wysłać na adres festiwal@bestcentrum.pl  (jeżeli nieprzekraczają 5M) lub dostarczyć na płycie CD (jeżeli mają większą pojemność) do Sekretariatu BEST CJO w Tychach do dnia 30. kwietnia 2010r. 

 

 

DO WYGRANIA CAŁOROCZNY KURS JĘZYKOWY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 UFUNDOWANY PRZEZ BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH W TYCHACH!!!

 

   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

 

 

 *** *** ***

 

REGULAMIN "RUSZ KOMÓRKĄ" - KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ INTERPRETCJĘ SCENY Z WYBRANEGO FILMU PREZENTOWANEGO PODCZAS BEST FESTIWALU FILMOWEGO KINO BESTajemnic 2010. 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszą interpretację sceny z wybranego filmu  pokazywanego podczas II edycji BEST Festiwalu Filmowego Kino BESTajemnic 2010 – zwanym dalej, Festiwalem.

2. Konkurs zatytułowany jest „RUSZ KOMÓRKĄ” -  zwanym dalej, Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu jest PHU BEST centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Kopernika 1B - zwanym dalej, Organizatorem.

 

§ 2. Przebieg Konkursu

1. Termin składnia filmów konkursowych mija 30 kwietnia 2010r. Filmy należy dostarczyć na płycie CD do siedziby Organizatora lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: festiwal@bestcentrum.pl

2. Wraz z dostarczeniem filmu należy wypełnić i podpisać Kartę uczestnictwa w konkursie dostępną na www.bestfestiwal.pl (plik do pobrania poniżej). W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w Konkursie musi podpisać pełnoletni opiekun wypełniając oświadczenie znajdujące się wraz z Kartą uczestnictwa na www.bestfestiwal.pl (plik do pobrania poniżej).

3. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu maja 2010r. na www.bestfestiwal.pl

 

§ 3. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs dostępny dla wszystkich filmowców amatorów – uczestników Festiwalu. Osoby niepełnoletnie przystępujące do Konkursu muszą mieć zgodę pełnoletniego opiekuna, który jednocześnie reprezentuje autora filmu w zakresie autorskich praw majątkowych do filmu

2. Warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest dołączenie wypełnionej Karty uczestnictwa w Konkursie a w przypadku osób niepełnoletnich, zgody opiekuna.

3. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do nadesłania trzech dowolnych filmów.

4. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na udział w Konkursie;
 • akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu;
 • zgodą na publikowanie swojego imienia i nazwiska na łamach serwisu www.bestfestiwal.pl oraz w materiałach rekalmowych Festiwalu, Organizatora i partnerów Festiwalu w przypadku kwalifikacji do Konkursu oraz wrazie zdobycia nagrody;
 • wyrażeniem zgody na upublicznienie filmu przez Organizatora.

5. Decyzję o dopuszczeniu filmu do Konkursu oraz decyzję o wygranej  podejmuje Jury wyznaczone przez Organizatora.

 

§ 4. Parametry filmów

1. Długość nadesłanego filmu nie powinna przekroczyć 5 min.

2. Plik filmowy można wysyłać zapisany  na CD w jednym z poniższych formatów:

 • .WMV (Windows Media Video)
 • .3GP (cell phones)
 • .AVI (windows)
 • .MOV (mac)
 • .MP4 (ipod/psp)
 • .MPEG
 • .FLV (adobe flash)

3. Filmy konkursowe można nagrywać dowolną techniką, za pomocą telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego bądź dowolnej kamery.

 

§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu zgłaszając film do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem przesłanego filmu i dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do filmu i ścieżki dźwiękowej.

2. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej i przenaszalnej licencji do korzystania z autorskich  praw majątkowych oraz praw pokrewnych do filmu.

3. Licencja ta:

a) upoważnia do korzystania z filmu przez okres 25 lat;

b) upoważnia do korzystania z filmu na obszarze całego świata na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności obejmuje : utrwalanie i zwielokrotnianie, rozpowszechnianie filmu (publiczne wykonanie, w sieci Internet, a także inne publiczne udostępnianie filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

c)  upoważnia do korzystania z filmu do celów marketingowych zarówno Festiwalu (w tym podczas jego kolejnych edycji), jak również Organizatora oraz partnerów Festiwalu.

4. Uczestnik Konkursu podpisując kartę uczestnictwa w Konkursie oświadcza, że:

a) osoby występujące w tym filmie brały w nim udział dobrowolnie, wyraziły zgodę na udział i emisję filmu w ramach Konkursu oraz stwierdziły, że emisja i udział w konkursie nie naruszy ich dóbr osobistych;

b) żadne osoby trzecie nie wystąpią z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji;

c) w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatora w związku  zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu udzielonej licencji oraz w całości zaspokoi roszczenia osób trzecich.

 

§ 6. Nagrody

1. Główną nagrodą w Konkursie jest CAŁOROCZNY KURS JĘZYKOWY w BEST CJO w roku szkolnym 2010/2011 do wyboru w Tychach, Bieruniu, Pszczynie lub Czechowicach-Dziedzicach.

2. Laureat ma prawo wyboru kursu z jednego z następujących języków:

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski
 • Włoski
 • Hiszpański
 • Czeski
 • Chiński
 • Arabski
 • Rosyjski
 • Szwedzki

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych filmów do celów reklamy, dokumentacji i popularyzacji Festiwalu.

2. Zgłoszenie filmu do udziału w powyższym Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu. 

3.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywania danych osobowych przez Organizatora w przebiegu konkursu a także na publikowania wyników konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują zapisy Kodeksu Cywilnego oraz prawa autorskiego.

E-MAIL:
HASŁO:
Nie masz konta? zarejestuj się »
Zapomniałeś hasła? kliknij »