TYCHY, 19 III - 11 IV 2010
Konkurs plastyczny
Zapraszamy do udziału

 

 

1264444616_konkurs_plastyczny_best.jpg

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów szkół plastycznych do wzięcia udziału w towarzyszącym Festiwalowi Konkursie Plastycznym.

 

Do konkursu zgłaszać można prace wykonane w dowolnej technice malarskiej podejmujące tematykę filmową.

 

Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody:

 

 

Grand Prix – I nagroda – 1000,00 zł

II Nagroda – 600,00 zł

III Nagroda – 400,00 zł

 

Nagroda publiczności festiwalowej – 500,00 zł

 

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2010 r. Prace należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres organizatora: 43-100 Tychy, ul. Kopernika 1B.

 

Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę prac zostaną o tym powiadomieni 3 marca 2010 r.

 

Prace będą wystawiane na terenie Novego Kina w Tychach przez okres trwania BEST Festiwalu Filmowego.

 

Finał konkursu i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 10 kwietnia 2010 roku podczas imprezy kończącej Festiwal (Finisaż).

 

 

ZAPRASZAMY!

 

 

  

Regulamin FESTIWALOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
podczas BEST Festiwalu Filmowego „Kino BESTajemnic” 2010


    
1. „FESTIWALOWY KONKURS PLASTYCZNY” BEST Festiwalu Filmowego „Kino BESTajemnic” 2010 („Konkurs”) jest skierowanym do pełnoletnich studentów oraz absolwentów kierunków artystycznych szkół średnich i wyższych. Jest imprezą towarzyszącą festiwalowi filmowemu.
2. Organizatorem Konkursu jest PHU „BEST” - Centrum Języków Obcych z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Kopernika 1B („Organizator”).
3. Na Konkurs przyjmowane są prace wykonane w dowolnej technice i konwencji malarskiej, uprzednio nienagradzane i będące własnością autora. Prace powinny nawiązywać tematycznie do szeroko pojętej sztuki filmowej.
4. Ze względów technicznych do Konkursu dopuszczone zostaną prace, których dłuższy bok  nie przekracza 100 cm.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
6. Organizatorzy powołują jury konkursu, które w I etapie będzie kwalifikować prace na wystawę konkursową. Jury będzie weryfikować prace na podstawie reprodukcji fotograficznych zapisanych w formie plików JPG (przestrzeń barw RGB, rozmiar: maksymalna szer. 720, wys. 570 pikseli lub plik innych wymiarów lecz nie większy niż 2MB).

 

Skład JURY Festiwalowego Konkursu Plastycznego:

Dariusz Wiśniewski - Dyrektor BEST CJO

Agnieszka Kondrat - Dyrektor BEST Festiwalu Filmowego

Albert Oszek - Koordynator Festiwalowego Konkursu Plastycznego

Michał Litkiw - artysta

Sara Niesporek - Nove Kino

Natalia Wasyluk - Sekretarz Festiwalu

Jarosław Jopek - Skup Kultury

 

7. Każdy z artystów może zgłosić do wyboru jedną propozycję prac przesyłając ją wraz z Kartą Zgłoszenia w wersji elektronicznej na adres festiwal@bestcentrum.pl. Termin nadsyłania prac: do 28.02.2010 roku.
8. Zgłaszający zobowiązany jest do precyzyjnego wypełnienia Karty Zgłoszenia. Niespełnienie powyższego warunku może spowodować wykluczenie z Konkursu. Do zgłoszenia należy dołączyć elektroniczną kopię dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik PDF) – 20 zł na konto Organizatora, jako udział w kosztach organizacyjnych Konkursu (w przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę kwota nie podlega zwrotowi). W tytule płatności proszę wpisać „Festiwalowy konkurs plastyczny” oraz podać imię i nazwisko artysty.
Konto Organizatora: ING Bank Śląski o/Tychy – nr konta: 64 1050 1399 1000 0022 0118 1423
8. Decyzja jury o zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora do dnia 03.03.2010.
9. Prace na wystawę konkursową należy dostarczyć do 17.03.2010 na adres Organizatora. W czasie trwania wystawy uczestnicy będą mieli możliwość sprzedaży wystawionych prac. W tym celu należy dołączyć informację o cenie (brutto) danej pracy na Karcie Zgłoszenia. 30% kwoty (brutto) od każdej sprzedanej pracy przechodzi na rzecz Organizatora.
10. Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
11. W II etapie Konkursu obraduje jury nagradzające. Wybiera laureatów konkursu na podstawie oryginałów prac.
12. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
13. Publiczność festiwalu filmowego wybierze zwycięzcę w kategorii „Nagroda publiczności” poprzez wrzucenie do specjalnej urny w miejscu festiwalu swoich głosów na najlepszą ich zdaniem pracę Konkursu. Ilość głosów jaką może oddać jeden widz festiwalu równa jest ilości biletów festiwalowych jaką wykupił w ramach festiwalu.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac oraz imiona i nazwiska autorów prac na swojej stronie internetowej i na drukach reklamowych Organizatora bez uiszczania honorarium autorskiego.
15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24.03.2010 na stronie internetowej festiwalu.
16. Ogłoszenie wyników na nagrodę publiczności nastąpi podczas Finisażu tj. 10.04.2010.
17. Na Finisażu nastąpi także oficjalne przedstawienie zwycięzców Konkursu, prezentacja zwycięskich prac i przekazanie okolicznościowych dyplomów.
18. Nagrody pieniężne oraz wynagrodzenie z tytułu sprzedaży pracy zostaną przelane na podane przez artystę w Karcie Zgłoszenia konto bankowe. Przelew nagrody nastąpi najpóźniej do 30.04.2010 roku a przelew wynagrodzenia od sprzedanej pracy nastąpi do 14 dni od daty wystawienia rachunku (faktury VAT) przez artystę prowadzącego działalność gospodarczą lub podpisania Umowy Kupna-Sprzedaży jeżeli artysta takiej działalności nie prowadzi.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu lub nie przyznania którejś z nagród w szczególnym przypadku gdy ilość prac dopuszczonych do konkursu pod względem formalnym nie przekroczy 15.
20. Niesprzedane prace biorące udział w wystawie należy odebrać w dniu Finisażu tj. 10.04.2010 lub do 30.04.2010 w siedzibie Organizatora.
21. Po 30.04.2010 Organizator zastrzega sobie prawo do rozdysponowania nieodebranych prac wg własnego uznania bez odszkodowania.

NAGRODY
Grand Prix – I nagroda : 1000,00 zł *
II Nagroda :  600,00 zł
III Nagroda :  400,00 zł
Nagroda publiczności festiwalowej :  500,00 zł


CZAS REALIZACJI:
- Ogłoszenie konkursu – 02.01.2009 (plakaty w siedzibie Best oraz w wybranych szkołach artystycznych, informacja na stronie www.bestcentrum.pl i www.bestfestiwal.pl)
- Termin nadsyłania prac wraz z kartą zgłoszenia - 28.02.2010
- Posiedzenie Jury konkursowego - 01.03.2010.
- Powiadomienie 15 laureatów o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu - 03.03.2010.
- Finisaż wystawy oraz wręczenie nagród 10.04.2010

 

* Od nagrody głównej potrącony zostanie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% zgodnie z Art.30 ust.1 pkt 2 oraz Art.21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o PIT.

E-MAIL:
HASŁO:
Nie masz konta? zarejestuj się »
Zapomniałeś hasła? kliknij »